♦ Projekt „Kształcenie w V LO – inwestycją w rozwój”
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,  Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

 

Termin realizacji: od 01.12.2018r. do 31.07.2020r.

Główny celprojektu – podniesienie do lipca 2020 r. jakości oferty edukacyjnej V LO w Białymstoku, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy 267 uczniów (min. 200K) oraz
1 nauczyciela kompetencji cyfrowych poprzez realizację dodatkowych zajęć, szkolenia oraz utworzenie pracowni, doposażenie dwóch pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół V LO (Lider projektu) oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, Oddział Regionalny Podlaskie Forum Doradztwa Kariery (Partner projektu).

Zakres wsparcia dla uczniów klas I-III – w ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia:

– dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języków obcych;

– rozwijające uzdolnienia z matematyki i języków obcych;

– realizacja 2 projektów edukacyjnych: „Eksperyment przyrodniczy” oraz „Stan wody Warty”

– z zastosowaniem metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych;

– rozwijające kompetencje cyfrowe  w ramach „Koła grafiki 3D” i „Koła robotyki”;

– rozwijające umiejętności społeczne – warsztaty: Komunikacja, Rozwiązywanie konfliktów, Autoprezentacja i kreowanie wizerunku, Radzenie ze stresem, Trening motywacji, warsztaty efektywnego uczenia się;

–  rozwijające kompetencje przedsiębiorcze – „Koło Przedsiębiorczości”;

– z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – indywidualne spotkania doradcze oraz warsztaty:
Moje predyspozycje, Planuję karierę, Młodzi na rynku pracy.

Prezentacje:

koło grafiki 3d,
koło robotyki,
eksperyment przyrodniczy

Projekt „Wysokie kompetencje uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Termin realizacji: od 01.01.2017r. do 28.02.2018r.

Główny cel projektu – podniesienie do 28.02.2018r jakości oferty edukacyjnej V LO w Białymstoku ukierunkowanej na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 200 uczniów (min.148K), w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie: kompetencji kluczowych, cyfrowych, społecznych i przedsiębiorczych, podejmowania świadomych i trafnych decyzji edukacyjno–zawodowych, doposażenia w narzędzia TIK oraz podwyższenie kwalifikacji  zawodowych 2 nauczycieli (1K) do pracy dydaktycznej w obszarze informatyki.

Prezentacja prac uczniów z koła robotyki i grafiki 3d

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół V LO (Lider projektu) oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, Oddział Regionalny Podlaskie Forum Doradztwa Kariery (Partner projektu).

Zakres wsparcia dla uczniów klas I-III – w ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia:

– dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego;

– rozwijające uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, geografii;

– indywidualne konsultacje z wybranego przedmiotu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– z zastosowaniem metody eksperymentu w formie kół zainteresowań z matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki;

– rozwijające kompetencje cyfrowe  w ramach „Koła grafiki 3D” i „Koła robotyki”;

– rozwijające umiejętności społeczne – warsztaty: Komunikacja, Efektywne uczenie się, Autoprezentacja, Rozwiązywanie konfliktów, Radzenie ze stresem, Trening motywacji, Trening kreatywności;

–  rozwijające kompetencje przedsiębiorcze – „Koło Przedsiębiorczości”;

– z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – indywidualne spotkania doradcze oraz warsztaty: Moje predyspozycje, Planuję karierę, Młodzi na rynku pracy.

 

Rekrutacja

Zgłoszenia do projektu na poszczególne formy wsparcia odbywają się na podstawie Formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć w Punkcie rekrutacyjnym (gabinet p. pedagog – nr 7) w terminach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy_2017_18

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Akademia motywacji i rozwoju”.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie do 30.12.2017r. innowacyjnych metod pracy oraz skutecznych rozwiązań międzynarodowych w zakresie motywowania uczniów/uczennic do nauki i rozwoju dzięki wzmocnieniu kompetencji zawodowych 19 nauczycieli/ek podczas zagranicznych wyjazdów szkoleniowych.

 

Planowane efekty:

– wzrost umiejętności oraz nabycie nowych kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli/ek w stosowaniu efektywnych (innowacyjnych) metod pracy z uwzględnieniem różnic kulturowych oraz potrzeb uczniów/uczennic;

– wdrożenie nowych metod pracy przyczyniających się do podwyższenia motywacji uczniów/uczennic do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego oraz lepszego przygotowania do aktywnej tranzycji na rynek pracy;

– podniesienie świadomości orazmocnienie postaw uczniów/ uczennic w kierunku tolerancji i akceptacji różnic w środowisku wielokulturowym;

– wzrost kompetencji językowych nauczycieli/ek umożliwiający szerszy dostęp do wiedzy i podnoszący motywację do dalszego kształcenia oraz wymiany doświadczeń w zintegrowanej Europie.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 227 342,29 PLN

 

Sprawozdania z wyjazdów szkoleniowych:

1. Active Methodology Course – active-methodology-course-hanna-turonek-artur-misiewicz

2. Technology enhanced learning – technology-enhanced-learning-beata-kardasz

3. Using Technology in the classroom – using-technology-in-the-classroom-elzbieta-sawoniewska-sylwia-brzezinska-i-agnieszka-purwin-tworkowska

4. Leadership skills for teachers – leadership-skills-for-teachers-irena-pietrow-i-anna-jozwiak

5. Creativity in the Classroom – opis-kursu-creativity-in-the-classroom creativity-in-the-classroom-bozena-gromadzka

6. Teaching Intercultural Communication Skills. Working With Diversityteaching-intercultural-communication-skills-justyna-bierylo-i-ewa-chwaszczewska-i-anna-poskrobko.pptx

7. „Inclusive Education for All and „Creative Methodology for Teachers”

8. Malta 2017