Europejski Dzień przeciwko handlowi ludźmi

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

W związku ze zbliżającym się Europejskim dniem przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu obchodzonym 18 października w całej Unii Europejskiej przekazuje Państwu komiks „Nie jesteś na sprzedaż”, opracowany na rzecz kampanii informacyjnej mającej na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi”, którą koordynuje Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na stronie internetowej www.handelludzmi.eu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zarówno zjawiska handlu ludźmi, jak i prowadzonej kampanii informacyjnej.

Istotą przestępstwa handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób celu osiągniecia korzyści. Jego ofiary doświadczają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenie pozbawienia wolności i wykorzystania często skutkuje trwającymi jeszcze po jego zakończeniu urazami psychicznymi. Ponieważ znaczna czas przypadków handlu
ludźmi ma charakter transgraniczny, grupą szczególnie narażoną na wykorzystanie są ludzie młodzi.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o podjęcie działań informacyjnych na zajęciach wychowawczych z uczniami oraz spotkań z ich rodzicami. Odpowiednie potraktowanie tego zagrożenia niewątpliwie podniesie świadomość młodzieży i wpłynie na jej bezpieczeństwo.
Jednocześnie informuję, że na powyższej stronie jest dostępny opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje scenariusz, który może być wykorzystany podczas zajęć z uczniami.  

komiks-_nie-jeste-na-sprzeda.pdf

                                                                 Łączę wyrazy szacunku
Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty