Konkurs „Profilaktyka z Bakcylem”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku organizuje Konkurs pn.: „Profilaktyka z Bakcylem”. Stanowi on przedsięwzięcie z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a jego misję określa potrzeba wsparcia konstruktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa podlaskiego. Ważkim przesłaniem Konkursu jest jego pozytywny ton – inspirujący młodych ludzi do poszukiwań własnego miejsca w świecie bez sięgania po używki.

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 14-18 lat z terenu województwa podlaskiego, przy czym mogą wziąć w nim udział zespoły liczące do 3 osób.

Polega on na zaprezentowaniu siebie i swojej pasji w dowolnej spośród wskazanych form: zdjęcie, plakat, esej. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna do dnia 18 grudnia 2015 roku dostarczyć/przesłać do ROPS w Białymstoku:

  • Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do Regulaminu,
  • Pracę konkursową (w jednym z rozszerzeń plików komputerowych: jpg, doc, pdf, na płycie CD lub DVD wraz z krótką informacją o uczestniku.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej: www.rops-bialystok.pl/rops.

Powyższy materiał konkursowy można dostarczyć osobiście do siedziby ROPS w Białymstoku (I p., pok. 11), lub przesłać pocztą (z dopiskiem Konkurs „Profilaktyka z Bakcylem”) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).