Profile w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 w szkole będą następujące profile nauczania:

Nazwa profilu Przedmioty realizowanew zakresie rozszerzonym Zajęcia uzupełniające pierwsze Zajęcia uzupełniające drugie Nauczane języki obce
od klasy pierwszej od klasy drugiej
Aekonomiczny matema-tyka,jęz. angielski geografia historiai społeczeń-stwo jęz. angielski,jęz. niemiecki,jęz. hiszpański
Bprawno-administracyjny jęz. polski historia,wiedza ospołeczeń-stwie przyroda jęz. angielski,jęz. niemiecki,jęz. rosyjski
Cmedyczny biologia,
jęz, angielski
chemia historiai społeczeń-stwo jęz. angielski,jęz. rosyjski,jęz. francuski
Dmenadżersko-turystyczny jęz. angielski geografia,wiedza ospołeczeń-stwie historia
i społeczeń-stwo
jęz. angielski,jęz. rosyjski,jęz. francuski
Ereporterski jęz. polski,jęz. angielski geografia historiai społeczeń-stwo komunikacja
w mediach
jęz. angielski,jęz. niemiecki,jęz. hiszpański
Fpsychologiczny jęz. polski historia,biologia psychologia ogólna, psychologia społeczna jęz. angielski,jęz. niemiecki,jęz. hiszpański
Gpsychologiczno-społeczny jęz. polski biologia,wiedza ospołeczeń-stwie historia
i społeczeń-stwo
psychologia społeczna jęz. angielski,jęz. rosyjski,jęz. francuski

 

Szczegółowy opis profili

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZK. 2015/2016

 

 

Wyciąg ze Statutu V LO w sprawie naboru do klas pierwszych