A           PROFIL  EKONOMICZNY

 

Do klasy o profilu ekonomicznym zapraszamy osoby, które swą przyszłość wiążą ze studiami  na uczelniach ekonomicznych, politechnikach, uniwersytetach, uczelniach niepaństwowych, wyższych szkołach zawodowych m.in. na kierunkach ekonomicznych, logistycznych (logistyka międzynarodowa, eksploatacja portów i floty, logistyka i technologia transportu, logistyka w gospodarce żywnościowej ) oraz matematycznych. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym sąmatematyka, geografia i język angielski. Takie zestawienie przedmiotów rozszerzonych pozwala kształcić u uczniów ich predyspozycje analityczne, umiejętność logicznego myślenia oraz rozwijać kompetencje językowe niezbędne we współczesnej rzeczywistości i jest naszą odpowiedzią na wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. Kierunek ten zaoferuje młodym ludziom większą możliwość podołania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Drugim językiem obowiązkowym nauczanym na poziomie podstawowym będzie do wyboru język niemiecki lub hiszpański.

 

B                   PROFIL PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Do klasy o profilu prawno- administracyjnym zapraszamy uczniów zainteresowanych tematyką obywatelską i historyczną , chcących rozszerzyć swoją wiedze o świecie współczesnym, ale też o jego historii, którzy w przyszłości planują studia na wydziałach nauk prawniczych, społecznych, humanistycznych np. na prawie, dziennikarstwie, socjologii, administracji, psychologii, historii, filologii polskiej, pedagogice, politologii, kulturoznawstwie, stosunkach międzynarodowych, filozofii, teatrologii i wielu innych. W tej klasie w zakresie rozszerzonym nauczane są  język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, co znakomicie ułatwi przygotowanie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Uczniowie w klasie o profilu  prawno-administracyjnym będą mieli możliwość nabycia dodatkowych umiejętności uczestnicząc w zajęciach koła teatralnego, redagując gazetkę szkolną, realizując projekty o charakterze komunikacyjno- medialnym, nawiązując współpracę z białostockim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum, biorąc udział w projektach edukacyjnych oraz przygotowując Prawybory samorządowe i parlamentarne. W klasie prawno- administracyjnej obowiązkowy dla wszystkich uczniów jest język angielski nauczany na poziomie podstawowym jako język nowożytny kontynuowany, zaś drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru język niemiecki lub rosyjski.

 

C           PROFIL  MEDYCZNY

 

Uczniowie przyjęci do klasy o profilu medycznym będą uczyć się w zakresie rozszerzonym biologii, chemii i języka angielskiego, co służy  doskonałemu przygotowaniu do egzaminu maturalnego ukierunkowanego na studia na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, analityka, rehabilitacja, pielęgniarstwo, radiologia, kosmetologia, weterynaria, dietetyka.  Pasjonaci biologii i chemii mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach terenowych, wykładach, seminariach i warsztatach organizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi białostockich uczelni.  Swoje zainteresowania szeroko rozumianą sferą ludzkiej egzystencji mogą rozwijać na dodatkowych zajęciach związanych z wolontariatem, na których pozyskają wiedzę o idei wolontariatu, jego historii, formach i metodach działań wolontariuszy. Uczniowie klasy o profilu medycznym realizują w praktyce pasje woluntarystyczne, organizują akcje filantropijne, których są autorami czy też angażują się w realizację i promowanie postaw charytatywnych we współpracy z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi. W ten sposób zdobywają doświadczenie w obszarze współpracy z instytucjami i organizacjami, które jest niezbędne na rynku pracy. Drugim językiem nowożytnym nauczanym w klasie o profilu medycznym   będzie do wyboru przez ucznia język rosyjski lub francuski.

 

D           PROFIL  MENADŻERSKO – TURYSTYCZNY

Do klasy o profilu menadżersko- turystycznym zapraszamy osoby, które w przyszłości chcą realizować się naukowo w obszarze dyscyplin społecznych i menadżersko- turystycznych takich jak socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, geografia, turystyka, rekreacja i wiele innych. W tej klasie proponujemy młodzieży nauczanie w zakresie rozszerzonym geografii,  wiedzy o społeczeństwie  i  języka angielskiego. Uczniowie klasy menadżersko- turystycznej mają możliwość poznawania regionu podczas zajęć terenowych. Ponadto uczestniczą w zajęciach z zakresu turystyki ekologicznej, w wykładach na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych.  Obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym jako język nowożytny kontynuowany, zaś drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru język francuski lub rosyjski.

 

E            PROFIL  REPORTERSKI

 

Do klasy o profilu reporterskim zapraszamy osoby zainteresowane problematyką współczesnych mediów. W zakresie rozszerzonym realizowane będą  język polski, język angielski i geografia. Przedmioty te  gwarantują  poszerzenie niezbędnej dla przyszłego reportera wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.   Przedmiotem dodatkowym obowiązkowym dla uczniów klasy o profilu reporterskim jest  komunikacja w mediach. Zajęcia te prowadzi wysokiej klasy specjalista na co dzień pracujący w podlaskich mediach. W trakcie tych zajęć uczniowie pozyskują umiejętność tworzenia  reportaży, realizacji filmów, przeprowadzania wywiadów. Zdobywają praktyczne umiejętności podczas zajęć organizowanych  w oddziale TV Białystok, drukarniach, redakcjach lokalnych gazet itp.  Zajęcia uzupełniające obowiązkowe w dużej mierze będą opierały się na warsztatowej metodzie pracy celem rozwijania kreatywności ucznia w zdominowanej przez media współczesnej rzeczywistości. Drugim językiem obcym nowożytnym nauczanym w klasie reporterskiej będzie do wyboru język niemiecki lub hiszpański.

 

F            PROFIL  PSYCHOLOGICZNY

 

Do klasy o profilu psychologicznym zapraszamy osoby, które swą przyszłość wiążą ze studiami na kierunkach psychologicznych- psychologii ogólnej, społecznej, klinicznej, psychologii zarządzania i marketingu, psychologii międzykulturowej i innych pokrewnych kierunkach studiów. W zakresie rozszerzonym realizowane będą  język polski, historia i biologia. Przedmioty te  gwarantują  poszerzenie wiedzy niezbędnej do  przygotowania się do egzaminu maturalnego z przedmiotów punktowanych przez uczelnie przy rekrutacji na kierunki psychologiczne. Przedmioty dodatkowe, obowiązkowe  dla profilu to psychologia ogólna i psychologia społeczna. Dzięki nim uczniowie zdefiniują swoje predyspozycje do wykonywania zawodu psychologa oraz poznają podstawy tej dyscypliny naukowej. Zajęcia te odbywać się będą głównie w formie warsztatów prowadzonych przez psychologa. W klasie psychologicznej obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski nauczany na poziomie podstawowym jako język nowożytny kontynuowany, zaś drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru język niemiecki lub hiszpański.

 

G            PROFIL  PSYCHOLOGICZNO- SPOŁECZNY

Do klasy o profilu psychologiczno-społecznym zapraszamy osoby o zainteresowaniach szeroko rozumianą sferą humanistyki, ukierunkowane na poszukiwania wiedzy o człowieku i świecie oraz uczniów, którzy chcieliby kontynuować naukę na różnych wydziałach humanistycznych, a szczególnie na ogólnej, społecznej, klinicznej, psychologii zarządzania i marketingu, psychologii międzykulturowej, pedagogice, resocjalizacji,  prawie, filologii polskiej, ale też na wydziale nauk przyrodniczych. W zakresie rozszerzonym realizowane będą język polski, biologia i wiedza o społeczeństwie. Przedmiotem dodatkowym, obowiązkowym dla profilu jest  psychologia społeczna. Dzięki temu uczniowie zdefiniują swoje predyspozycje do wykonywania zawodu psychologa oraz poznają podstawy tej dyscypliny naukowej. Zajęcia te są prowadzone przez psychologa i mają charakter głównie warsztatowy. W klasie o profilu psychologiczno-społecznym obowiązkowy dla wszystkich jest język angielski nauczany na poziomie podstawowym jako język nowożytny kontynuowany, zaś drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru język francuski lub rosyjski.