ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE SZKOŁY I ZASADY REKRUTACJI

 

§ 16.1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

2. Terminy rekrutacji są jednakowe dla całego województwa, każdorazowo określa
je Podlaski Kurator Oświaty.

3. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów za:

1) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

2) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum spośród następujących: jeden język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, historia;

3) osiągnięcia ucznia:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

4. Liczba punktów, możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, o którym mowa
w ust. 3 pkt.1, jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny
z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz za osiągnięcia ucznia,
o których mowa w ust.3 pkt.3.

5. Punkty, o których mowa w ust. 3, przyznawane są każdorazowo, zgodnie
z zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

6. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów
w stosunku do liczby miejsc, którymi aktualnie dysponuje szkoła.

7. Kandydaci, którzy na podstawie decyzji OKE zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przyjmowani będą na podstawie odrębnych przepisów.

8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od w/w kryteriów.

9. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) sieroty; osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisje Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

11. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy:

a) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji,

b) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego,

c) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają (w terminie określonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty) w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1) kwestionariusz, podanie,

2) świadectwo ukończenia gimnazjum lub wydaną przez macierzystą szkołę kopię świadectwa,

3) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum lub jego kopię wydaną przez OKE,

4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt. 8 i 9,

5) dwie fotografie.

13. Szczegółowe zasady rekrutacji określa co roku Podlaski Kurator Oświaty
w odrębnych przepisach.