Spółdzielnia Otwartych Sobieszczaków S.O.S jest uczniowskim organem działającym w V LO. Została powołana w październiku 2015 roku jako oddolna inicjatywa uczennic szczególnie zainteresowanych działalnością wolontarystyczną i rozwojem osobistym, społecznym i zawodowym. Prezesem Spółdzielni została Karolina Urban, sekretarzem zaś Karolina Michalska. Członkowie spółdzielni od początku jej istnienia organizowali różne akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących pomocy, na rzecz środowiska lokalnego oraz na rzecz rozwoju własnego.

    Do najbardziej angażujących akcji SOS-u należy zaliczyć pozyskiwanie funduszy na rzecz rehabilitacji niepełnosprawnej dziewczynki, udział w koncercie charytatywnym na rzecz pozyskiwania funduszy na wózek dla niepełnosprawnej dziewczynki, pozyskiwanie funduszy na rzecz Białostockiego Hospicjum, wolontariat na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i z pieczy zastępczej. Prowadzono też sprzedaż własnoręcznie robionych ozdób choinkowych, a pozyskane fundusze przeznaczano na cele charytatywne. Działając na rzecz rozwoju własnego młodzież organizowała warsztaty artystyczne, spotkanie z filozofem oraz inne- z trenerem rozwoju własnego. W ramach pozyskiwania wiedzy i nabywania nowych doświadczeń członkowie SOS-u uczestniczyli w 5-cio dniowym wyjeździe do Małopolski, gdzie zapoznali się z członkami działających tam spółdzielni oraz spotkali się w Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Mieli możliwość „podpatrywania” sposobów działania członków małopolskich organizacji spółdzielczych. W czasie wolnym poznawali uroki Krakowa czy narciarskiej stolicy Polski.  

     Po rocznej przerwie w działalności SOS-u powstałej z przyczyn niezależnych od członków SOS-u w roku szkolnym 2018-19 Spółdzielnia ruszyła ponownie. Tym razem młodzież rozpoczęła swą działalność  od aktywnego uczestniczenia w projektach tzw. grup nieformalnych finansowanych przez FIO „Przedsiębiorcze VLO -pomagamy innym i rozwijamy siebie” oraz „Zgoda buduje”. W ramach pierwszego uczniowie uczestniczyli w wizytach studyjnych, stażach, pisali i realizowali projekty na rzecz społeczności lokalnej. Grupa NieZgoda zaś zaprojektowała i realizowała działania ukierunkowane na rozwój kompetencji komunikacyjnych: przede wszystkim poznała zasady porozumienia bez przemocy i uczyła się mediacji rówieśniczych.

     W grudniu 2019 r. powstała nowa komórka SOS-u – Pasjonalnia, której członkowie chcą działać na rzecz środowiska szkolnego. Przede wszystkim będą rozwijać swoje pasje , wspierać się w samorozwoju, a także dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Obecnie Pasjonalnia organizuje warsztaty na temat, jak radzić sobie z manipulacją w mediach oraz cykl warsztatów o strukturze dzieła filmowego oraz o języku filmu. Bierze też czyny udział w licznych działaniach charytatywnych.