Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im Jana III Sobieskiego w Białymstoku

 

 

§ 1.

1)      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez Dyrektora
V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

2)      W skład komisji, o której mowa w ust. 1 nie mogą wchodzić osoby pozostające z oferentem lub członkiem władz podmiotu przystępującego do przetargu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz osoby związane z w/w tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 2.

1)      Przetarg organizowany przez V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ma charakter publiczny i przeprowadzany jest w formie przetargu pisemnego – zbieranie ofert.

2)      Przetarg odbywa się na podstawie ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu na najem podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 14 dni przed wyznaczeniem terminu przetargu.

3)      W ogłoszeniu o przetargu podaje się w szczególności informacje:

a)      O przedmiocie przetargu,

b)      O czasie i miejscu przetargu,

c)      O wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia,

d)     O możliwości zapoznania się z regulaminem przetargu oraz postanowieniami przyszłej umowy.

4)      Ogłoszenie o przetargu może również zawierać inne postanowienia, a w szczególności okresu najmu, rodzaju działalności jaka może być prowadzona.

§ 3.

1)      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej ceny wywoławczej wynajmu.

2)      Warunkiem uczestnictwa w przetargu, oprócz wpłacenia wadium jest złożenie oferty spełniającej wymogi określone w ogłoszeniu o przetargu.

3)      Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet kaucji.

§ 4.

Oferty w przetargu pisemnym należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach z napisem:

 

,,Przetarg na wynajem 1m² powierzchni dachu budynku położonego w Białymstoku przy ul. Miodowej 5, w V Liceum Ogólnokształcącym  im. Jana III Sobieskiego
w Białymstoku, oraz podłączenie do energii elektrycznej w tym obiekcie.”
Nie otwierać do 31.10.2014 r. do godz. 9:30

 

Oferta w szczególności powinna zawierać następujące dane:

1)        Imię i nazwisko, adres, Nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, Nr NIP.

2)        Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego lub społecznego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

3)        Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

4)        Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi, w ogłoszeniu, warunkami najmu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

§ 5.

1)      Oferta zostanie oznaczona numerem porządkowym, pod którym zostanie zarejestrowana w rejestrze  z datą i godziną wpływu.

2)      Przetarg jest ważny jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

3)      Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

4)      W części jawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje w obecności oferentów otwarcia złożonych ofert.

5)      W części niejawnej komisja dokonuje wyboru oferty w oparciu o kryteria ustalone w ogłoszeniu o przetargu.

6)      Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, a o wynikach przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie.

§ 6.

1)   Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta, lub żaden z uczestników nie zaproponował co najmniej ceny wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że złożone oferty nie spełniają warunków umowy przetargu.

2)   Dotychczasowy najemca 1m² powierzchni dachu budynku przy ul. Miodowej 5 w Białymstoku, którego łączny okres najmu lokalu wynosi co najmniej 3 lata, posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych.

3)   Prawo pierwszeństwa polega  na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofertach spełniających warunki przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o przysługującym mu uprawnieniu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej. Jeżeli dotychczasowy najemca złoży oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki, to organizator przetargu dokonując oceny ofert przyjmuje tą ofertę jako najwyżej ocenioną.

4)   Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg, następuje nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5)   W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta w terminie, organizator przetargu może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę, po osobie, która wygrała przetarg. Pod warunkiem nie wycofania przez tą osobę wadium. 

 
.