OFERTA

 

Na wynajem 1 m² powierzchni dachu budynku położonego w Białymstoku przy ul. Miodowej 5 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, oraz podłączenie do energii elektrycznej w tym obiekcie.

  1. Dane podstawowe

Imię i nazwisko*/Nazwa*/Firma *- oferenta

 

 

 

Adres/siedziba  - oferenta

 

 

 

Nr PESEL*/NIP*/REGON* – oferenta

 

 

 

Adres korespondencyjny – oferenta

 

 

 

Telefon, faks, telefom komórkowy – oferenta

 

 

 

Proponowana stawka czynszu netto

 

…………………… PLN

Słownie …………..............

…………………….................

…………………….................

*Niepotrzebne skreślić

 

2. Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy:

Imię i nazwisko: ………………………………………………

Adres zamieszkania: …………………………………………

Nr dowodu osobistego: ………………………………………

PESEL: …………………………………………

NIP: ……………………………………..

 

3. Do oferty załączam obowiązkowo wymagane dokumenty:

a)      Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego lub społecznego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

b)      Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu
z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

c)      Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi, w ogłoszeniu, warunkami najmu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Białystok, dnia…………………………

 

 

………………………………………………

(czytelny podpis oferenta i pieczątka firmy)

 
.