OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku ogłasza pisemny przetarg na wynajem 1 m² powierzchni dachu budynku położonego w Białymstoku przy ul. Miodowej 5 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, oraz podłączenie do energii elektrycznej w tym obiekcie.

§ 1. Oznaczenie nieruchomości:

1)      Położenie: ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok.

 

§ 2. Warunki wynajmu:

1)      Okres wynajmu: 01.11.2014 – 31.10.2017.

2)      Cena wywoławcza najmu wynosi 65,00 zł netto miesięcznie.

3)      W ramach najmu 1 m² dachu w celu postawienia nadajników radiowych działających na częstotliwości minimum 5 GHz i zasilania urządzeń przez wynajmującego operator udziela wynajmującemu usługę internetową, którą ustala się na kwotę brutto nie większą niż ustalona kwota najmu netto miesięcznie.

4)      Termin płatności za  najem wnosi się miesięcznie do 30 – tego dnia każdego miesiąca.

5)      W celu świadczenia usług internetowych zamówionych przez Abonenta najemca zobowiązuje się do całodobowego i we wszystkie dni tygodnia udostępniania urządzeń komunikacyjnych, serwerów obsługowych i kont Abonenta w zakresie niezbędnym do wypełnienia parametrów technicznych.

6)      Najemca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest  do zastosowania wszelkich dostępnych mu środków i odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych Abonenta znajdujących się na serwerach najemcy w sposób zgodny z prawem.

7)      Na najemcy będzie spoczywał obowiązek wszelkich napraw konserwacyjnych i technicznych, w taki sposób aby dostęp szkoły w internetu nie był niemożliwy bądź utrudniony.

§ 3. Termin i warunki przetargu:

1)      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej ceny wywoławczej najmu czyli 3 x 65,00 = 195,00 zł na konto 40 1240 1154 1111 0010 4929 1567 prowadzone w banku Pekao S.A. oddział w Białymstoku. Wadium należy wpłacić do dnia 31.10.2014 r. do godz. 09:00, a poświadczenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

2)      Oferent biorący udział w przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy o najem.

3)      Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą przedmiotu najmu.

4)      Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

5)      Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6)      Oferta powinna zawierać następujące dane:

a)      Imię i nazwisko, adres, Nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, Nr NIP.

b)      Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego lub społecznego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

c)      Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

d)     Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi, w ogłoszeniu, warunkami najmu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

7)      Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach do dnia 31.10.2014 r. do godz. 09:00 w sekretariacie szkoły. Na kopercie powinien widnieć napis:

 

,, Przetarg na wynajem 1 m² powierzchni dachu budynku
położonego w Białymstoku przy ul. Miodowej 5 w V Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, oraz podłączenie do energii elektrycznej w tym obiekcie.”

Nie otwierać do 31.10.2014r. do godz. 9:30

 

 

8)      Otwarcie ofert odbędzie się 31.10.2014 r. o godz. 09:30 w pokoju nr 16 (księgowość).

9)      Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

10)  Dotychczasowy najemca powierzchni użytkowej posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych.

11)  Prawo pierwszeństwa polega  na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofertach spełniających warunki przetargu i w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o przysługującym mu uprawnieniu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej. Jeżeli dotychczasowy najemca złoży oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki, to organizator przetargu dokonując oceny ofert przyjmuje tą ofertę jako najwyżej ocenioną.

12)  Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta z najwyższą ceną.

13)  Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

a)      została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub została podpisana przez osobę nie upoważnioną do reprezentowania Oferenta;

b)      uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o odrzuceniu oferty.

 

§ 4. Określenie istotnych warunków umowy

  1. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji (wadium) zabezpieczającej wykonanie wynikających z niej zobowiązań finansowych, stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu.
  2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczet zaległości powstałych w związku z nienależytym lub nieterminowym uiszczaniem opłat czynszowych. Kaucja może zostać zaliczona w poczet zadłużenia jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Uzupełnienie kaucji powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
  3. Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wszelkich zobowiązań związanych z użytkowaniem nieruchomości.

§ 5. Regulamin przetargu i projekt umowy.

Z regulaminem przetargu oraz projektem umowy można zapoznać się codziennie w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku ul. Miodowa 5.

 

 

 
.