UMOWA NAJMU

 

UMOWA NAJMU……../14

Umowa zawarta dnia ………………………… pomiędzy V Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5, reprezentowanym przez:
mgr Antoniego Ćwiklińskiego – dyrektora, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym,

a

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

Zwanym(ą) dalej Najemcą, o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem 1 m² powierzchni dachu budynku położonego w Białymstoku przy ul. Miodowej 5 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, oraz podłączenie do energii elektrycznej w tym obiekcie.

§ 2

W ramach najmu 1 m² dachu w celu postawienia nadajników radiowych działających na częstotliwości minimum 5 GHz i zasilania urządzeń przez wynajmującego operator udziela wynajmującemu usługę internetową, którą ustala się na kwotę brutto nie większą niż ustalona kwota najmu netto miesięcznie.

§ 3

W celu świadczenia usług internetowych zamówionych przez Abonenta najemca zobowiązuje się do całodobowego i we wszystkie dni tygodnia udostępniania urządzeń komunikacyjnych, serwerów obsługowych i kont Abonenta w zakresie niezbędnym do wypełnienia parametrów technicznych.

§ 4

Najemca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest  do zastosowania wszelkich dostępnych mu środków i odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych Abonenta znajdujących się na serwerach najemcy w sposób zgodny
z prawem.

§ 5

Na najemcy będzie spoczywał obowiązek wszelkich napraw konserwacyjnych
i technicznych, w taki sposób aby dostęp szkoły do internetu nie był niemożliwy bądź utrudniony.

§ 6

Najemca nie ma prawa bez pisemnej zgody Wynajmującego dokonywania jakichkolwiek przeróbek na wynajmowanej powierzchni oraz udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7

Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

§ 8

Czynsz z opłatami dodatkowymi za najem 1 m²  powierzchni dachu budynku wraz z podłączeniem do energii elektrycznej w tym obiekcie ustala się na kwotę netto ………………………… zł.

Słownie ……………………………………………………

 

§ 9

Opłatę za najem Najemca będzie wpłacał do 30 – tego  dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Wynajmującego 75 1240 1154 1111 0010 3576 6615.

§ 10

Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.11.2014r. do dnia 31.10.2017r.

§ 11

Obie strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy najmu na wniosek jednej ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku naruszenia warunków umowy zostaje ona rozwiązana w trybie natychmiastowym

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wynajmujący                                                                                                         Najemca

 
.