OŚWIADCZENIE

 

 

……………………………………

(pieczęć oferenta)

 

OŚWIADCZENIE

O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Przystępując do udziału w zaproszeniu do składania ofert na ……………………………………………………………….

Do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5

Ja ……………………………………………………………........................................

(imię i nazwisko)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

……………………………………………………………….........................................

……………………………………………………………….........................................

( nazwa Wykonawcy)

 

Oświadczam, że:

  1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

………………………

( podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

 

 

 

 

 

……………………………….., dnia………………………..

 
.