Innowacje pedagogiczne

 


PROFIL REPORTERSKI

Do klasy o profilu reporterskim zapraszamy osoby, które interesują zagadnienia dotyczące sfery współczesnych mediów i szczególnie  w tym obszarze chciałyby rozwijać swą wiedzę i umiejętności. W tej klasie w zakresie rozszerzonym realizowany będzie  język polski, geografia i język angielski. Proponujemy też dodatkowo następujące zajęcia obowiązkowe: marketing w mediach, sztuka komunikacji w mediach oraz nowe media. Lekcje te będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów-praktyków, którzy wielokrotnie i z powodzeniem pracowali przy wdrażaniu projektów edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe w dużej mierze będą opierały się na warsztatowej metodzie pracy celem rozwijania kreatywności ucznia w zdominowanej przez media współczesnej rzeczywistości.

PROFIL ARCHITEKTONICZNY

Do klasy o profilu architektonicznym zapraszamy osoby, które swą przyszłość wiążą ze studiami na wydziałach architektury- na kierunkach architektura w budownictwie, architektura krajobrazu, wnętrz, konserwacja zabytków i innych pokrewnych. W zakresie rozszerzonym proponujemy zajęcia z matematyki i języka angielskiego, aby młodzież o różnych preferencjach edukacyjnych mogła kształcić się w tej klasie. Specyfiką nauki w klasie o profilu architektonicznym są innowacyjne zajęcia z rysunku, na których uczniowie. mają możliwość doskonalenia umiejętności z kompozycji rysunku, proporcji, perspektywy, konstrukcji geometrycznej z brył i ich kompozycji. Celem tych zajęć jest wyrobienie umiejętności swobodnego posługiwania się rysunkiem poprzez ćwiczenia praktyczne, a także poszerzenie wiedzy teoretycznej- niezbędnej dla przyszłego architekta.

PROFIL HUMANISTYCZNO- ARCHEOLOGICZNY

Do klasy humanistyczno- archeologicznej zapraszamy osoby o zainteresowaniach szeroko rozumianą sferą humanistyki, a szczególnie historią oraz młodzież ukierunkowaną na poszukiwania wiedzy o człowieku i świecie w historii i kulturze, która chciałaby kontynuować naukę na różnych wydziałach humanistycznych, a szczególnie na archeologii, prawie, filologii polskiej. W zakresie rozszerzonym proponujemy nauczanie języka polskiego i historii ze szczególnym rozszerzeniem zagadnień z historii starożytnej. W ramach zajęć innowacyjnych realizowanych w tym profilu młodzież ma obowiązkowe lekcje archeologii, etnografii i historii sztuki. Zajęcia te są prowadzone przez specjalistów z danych dziedzin. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczniowie klasy o profilu humanistyczno-archeologicznym w ramach kształcenia będą wyjeżdżać na wykopaliska archeologiczne w regionie oraz zapewnimy im możliwość wyjazdów wakacyjnych na wykopaliska archeologiczne w Europie. Ponadto w ramach realizacji programów nauczania przedmiotów innowacyjnych uczniowie będą odbywać zajęcia poza szkołą: w muzeach, pracowniach artystycznych, polegające np. na przygotowywaniu wystaw muzealnych, na pracy z obiektem archeologicznym itp.

PROFIL SOCJOLOGICZNO- POLITOLOGICZNY

Do klasy o profilu społecznym zapraszamy młodzież, która w przyszłości chce realizować się naukowo w obszarze dyscyplin społecznych- socjologii, politologii, stosunków społecznych oraz humanistycznych- historii, prawa i innych. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w klasie socjologicznej to: historia, wos i język angielski. Dodatkowo w tej klasie będą prowadzone zajęcia innowacyjne z politologii, dzięki czemu uczniowie zdobędą wiele wiadomości z obszaru nauk politycznych.

PROFIL PSYCHOLOGICZNY

Do klasy o profilu psychologicznym zapraszamy osoby, które swą przyszłość wiążą ze studiami na kierunkach psychologicznych- psychologii ogólnej, społecznej, klinicznej, psychologii zarządzania i marketingu, międzykulturowej i innych pokrewnych kierunkach studiów. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym w tej klasie będą język polski i biologia, aby młodzież o różnych preferencjach edukacyjnych mogła przygotować się do egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych przez uczelnie na kierunki psychologiczne. Dodatkowo uczniowie klasy psychologicznej przez 3 lata korzystają z innowacyjnych zajęć z psychologii, aby już na tym etapie kształcenia mieli możliwość zdefiniowania swoich predyspozycji do wykonywania zawodu psychologa oraz by poznali podstawy tej dziedziny wiedzy.

 

 

 
.