OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

W 2020 r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego, ponieważ nie spełnili warunku, o którym mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:
a. na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo
b. na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 30 września 2020 r. (załącznik 31_1905) – w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem imiennego rachunku bankowego.

żródło: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf