Uwaga maturzyści! Ważne!

W Waszych klasowych skrzynkach mailowych znajdują się listy z podziałem na przedmioty i sale, do których przydzielone są poszczególne osoby zdające maturę. Sprawdźcie koniecznie, w której sali piszecie egzamin z określonych przedmiotów ponieważ wg procedur: ” W zależności, w której sali będzie odbywał się egzamin do budynku szkoły należy wchodzić i wychodzić: Wejściem bocznym od strony […]

Czytaj Więcej

PROCEDURY obowiązujące zdających egzamin maturalny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku w 2020 r.

  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.   Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.   Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem […]

Czytaj Więcej

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI ABSOLWENTÓW ROKU 2020 W KOLEJNYCH LATACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje […]

Czytaj Więcej

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

W 2020 r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego, ponieważ nie spełnili warunku, o którym mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:a. na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, […]

Czytaj Więcej