PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 – aktualizacja

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII – COVID-19  NA TERENIE V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń i pracownik bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacja domowej.
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych.
 3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek umycia i dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy każdym wejściu do szkoły. Przy wejściach do budynku szkoły zamieszczono się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 4. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 5. Na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych. Osoby te powinny zachowywać dystans społeczny względem innych osób przebywających na terenie szkoły. Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych i mogą przebywać w wyznaczonym obszarze.
 6. Ustalono, że sposobem skutecznej komunikacji szkoły z opiekunami ucznia oraz między pracownikami będzie kontakt telefoniczny.

Aktualny telefon do szkoły: 85-661-56-68, 85-661-53-620

 1. Zakupiono termometry bezdotykowe, które będą dezynfekowane po użyciu w danej grupie. Wprowadza się obowiązek pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym osobom wykazującym objawy przeziębienia. W przypadku gdy temperatura jest równa lub przekracza 38° C postępuje się następująco:
 2. pracownik nie podejmuje pracy i korzysta z porady lekarza;
 3. uczeń jest odbierany ze szkoły przez rodzica/opiekuna prawnego i pouczony o konieczności skorzystania z porady lekarza;
 4. osoba postronna nie jest wpuszczana na teren szkoły.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatce, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Izolatka – wyposażona, oznaczona i dostosowana do swojej funkcji – znajduje się w pomieszczeniu w szatni szkoły.
 7. Osoba, która zauważyła u ucznia, rodzica lub pracownika szkoły objawy mogące wskazywać na infekcję, bądź posiada informację, iż dana osoba mogła mieć kontakt z osobą chorą jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić: dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, wychowawcę, pracownika administracji lub pracownika obsługi.
 8. Na terenie całej szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk

(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są na bieżąco czyszczone lub dezynfekowane. Sala gimnastyczna, używany sprzęt sportowy są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdej grupie zajęciowej, a podłoga myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć. Dezynfekcji sprzętu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Zalecono korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. W pogodne dni uczniowie na podwórko wychodzą oraz wracają wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. Natomiast w dni deszczowe uczniowie zobowiązani są do pozostania w salach lekcyjnych.
 4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych zobowiązane są do: zachowania dystansu między osobami 1,5 m.
 6. Na terenie szkoły zapewniono organizację pracy umożliwiającą zachowanie dystansu społecznego.
 7. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Przy portierni, w szatni, toaletach, bibliotece oraz w salach lekcyjnych jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk.
 9. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Wszelkie sprawy w miarę możliwości powinny być załatwiane online lub przez wychowawców.
 10. Prace porządkowe będą na bieżąco wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur oraz włączników. Dezynfekcja ławek w salach lekcyjnych będzie przeprowadzana po każdym dniu.
 11. Dezynfekcja środkami specjalnego przeznaczenia jest zgodna z zaleceniami producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Pomieszczenie po dezynfekcji są wietrzone zgodnie z informacją na etykiecie. W taki sposób, aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 12. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco dezynfekowane lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 13. Posiłki powinny być spożywane z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 14. W miarę możliwości praca pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka jest organizowana w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 15. Lista pracowników z grupy podwyższonego ryzyka dostępna jest do wglądu w administracji wyłącznie osobom upoważnionym.
 16. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w
  przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do
  zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu
  społecznego.
 17. Dystrybutor z wodą pitną dla młodzieży i pracowników dostępny jest na portierni. Woda wydawana będzie w kubeczkach jednorazowych.
 18. Organizuje się tylko niezbędne zebrania z rodzicami klas I oraz umożliwia się rodzicom zdalne konsultacje w sprawach nauki i wychowania ich dzieci. Harmonogram konsultacji umieszcza się na stronie internetowej szkoły.
 19. Stale przekazuje się nauczycielom, pracownikom, uczniom, rodzicom informacje na temat zagrożeń oraz bieżącej pracy szkoły przez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej szkoły.
 20. Młodzież w czasie trwania zajęć lekcyjnych nie powinna opuszczać terenu szkoły.
 21. W przypadku wyodrębnienia strefy żółtej (czerwonej) dyrektor szkoły niezwłocznie występuje o wprowadzenie nauczania hybrydowego lub zdalnego zgodnie z przepisami prawa.
 22. Wprowadza się następujące szczegółowe regulacje dotyczące organizacji pracy szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz umożliwienia zachowania dystansu społecznego między osobami przebywającymi na terenie szkoły:
 1. zasady korzystania z pokoju nauczycielskieg0 – załącznik 1.
 2. zasady przebywania w salach lekcyjnych – załącznik 2.
 3. lista pracowników z grupy podwyższonego ryzyka – załącznik 3.
 4. zasady organizacji zajęć pozalekcyjnych – załącznik 4.
 5. zasady korzystania z szatni – załącznik 5.
 6. zasady korzystania z biblioteki – załącznik 6.
 7. zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki-załącznik 7;
 8. zasady korzystania ze strzelnicy sportowej – załącznik 8.

Regulamin Ochrony Danych Przy Edukacji Zdalnej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku