PROCEDURY obowiązujące zdających egzamin maturalny w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku w 2021 r.

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 1. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 2. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

 1. Zdający egzamin maturalny z informatyki przebywają w sali egzaminacyjnej w czasie przerwy między częścią I i II.

 

 1. Przed skorzystaniem przez zdającego ze słownika na egzaminie z języka polskiego należy wcześniej zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym, znajdującym się w sali egzaminacyjnej.

 

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 

 1. Do sal egzaminacyjnych zdający będą wpuszczani od 8.30  a po południu od 13.30. Po rozdaniu arkuszy o godz. 9.00, a po południu o 14.00 zdający spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W zależności, w której sali będzie odbywał się egzamin do budynku szkoły należy wchodzić i wychodzić:
 • Wejściem bocznym od strony ulicy Wrocławskiej – do sal lekcyjnych znajdujących się na II piętrze ( wieszaki na odzież wierzchnią przy wejściu )
 • Wejściem od strony sali gimnastycznej – do sal lekcyjnych znajdujących się na I piętrze oraz do sali gimnastycznej ( ( wieszaki na odzież wierzchnią przy wejściu )
 • Wejściem bocznym od strony boiska wielofunkcyjnego – do sal
  nr 19 i nr 21 ( wieszaki na  odzież wierzchnią przy wejściu )
 • Wejściem głównym – do pozostałych sal znajdujących się na parterze

 

 1. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. Pojemniki ze środkami do dezynfekcji rąk znajdują się przy każdym wejściu do szkoły. Jeżeli są przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, należy natychmiast umyć ręce.

 

 1. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli praca z arkuszem egzaminacyjnym została zakończona ) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Po zakończeniu egzaminu zdający będą wypuszczani sala po sali, zaczynając od sali znajdującej się najbliżej klatki schodowej

 

 1. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej należy udać się bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,  należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

 1. Maturzysto dbaj o higienę! Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kaszlesz. Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 

 1. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.