SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA- wrzesień – listopad

Założenie i prowadzenie spółdzielni uczniowskiej (15 h)
a) stworzenie ram prawnych i organizacyjnych spółdzielni,
b) promocja, rekrutacja nowych członków spółdzielni, w tym uczniów I klas
c) tworzenie bazy pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczniów na praktyki i staże, związane z profilami kształcenia w szkole,
d) tworzenie miejsc pracy dorywczej dla uczniów (np. w zakresie opieki nad dziećmi, osobami starszymi, kolportażu ulotek, drobnych prac usługowych – sprzątanie, pomoc w remontach, na budowie),
e) analiza potrzeb w społeczności lokalnej oraz możliwości realizacji młodzieżowych projektów na rzecz społeczności lokalnej,
f) wykorzystanie kapitału społecznego i doświadczeń innych w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami wspierającymi proces edukacji i wychowania,
f) promocja działania w środowisku lokalnym, dzielenie się doświadczeniem z innymi szkołami oraz promocja spółdzielni w otoczeniu szkół.

Serdecznie zapraszamy aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych!!!