Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie!

1.Przedstawiamy Państwu zasady organizacji pracy V LO z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Od 25 marca 2020 r. rozpoczynamy realizację podstawy programowej nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które testowaliśmy realizując treści programowe w okresie zawieszenia zajęć.   

2.Na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku udostępniamy Państwu i uczniom  wszelkie informacje o sposobie i  trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

3.Zamieściliśmy wcześniej adresy poczty elektronicznej, przez które nauczyciele komunikują się z uczniami. Obowiązują one w dalszym ciągu.

4.Państwu i uczniom wsparcia także udzielają: szkolny pedagog i psycholog.

Pedagog- Renata Matłowska – vlopedagog@gmail.com;

Psycholog-Katarzyna Dembowska- kdembowska.psycholglogopeda@gmail.com.

5.Zalecamy, aby wszyscy nauczyciele, planując pracę uczniów, kierowali się ich dobrem, a w szczególności:

a)równomierne obciążali uczniów zadaniami;

b)brali pod uwagę ich możliwości psychofizyczne;

c)zgodnie z zasadami bhp proponowali pracę z użyciem monitorów ekranowych;

d)uwzględniali specyfikę zajęć.

6.Ustaliliśmy następujące zasady monitorowania postępów uczniów, weryfikowania wiedzy i umiejętności, informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, o uzyskanych ocenach:

a)oceny bieżące uzyskane podczas form zdalnego nauczania wstawiane są do e-dziennika. Jest to równoznaczne z poinformowaniem rodziców i uczniów  o postępach w nauce i  o ocenach.

b)szczegółowe zasady monitorowania postępów uczniów, weryfikowania ich  wiedzy i umiejętności zostały określone przez zespoły przedmiotowe. Załącznik 1. Szczegółowe zasady monitorowania postępów uczniów, weryfikowania wiedzy i umiejętności, określone przez zespoły przedmiotowe

7.Ustalono warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197):

Egzaminy:

a)Zadania do w/w egzaminów obejmują treści zgodne z wymaganiami edukacyjnymi, określonymi w podstawie programowej dla danych zajęć edukacyjnych i umożliwiają zdobycie wszystkich ocen. Na formę ustną egzaminu składają  się 3 zestawy,  zawierające od trzech do pięć przekrojowych zagadnień. Uczeń losuje jeden zestaw.

b)Egzaminy przeprowadza się ze wszystkich zajęć edukacyjnych w formie zdalnej przez Skype. Jest to egzamin ustny, który trwa  45 minut, z czego 25 minut uczeń może przeznaczyć na przygotowanie się do odpowiedzi.

c)Egzaminy przeprowadza powołana komisja, składająca się z przewodniczącego, którym jest nauczyciel danych zajęć edukacyjnych oraz członek, którym jest drugi nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Na podstawie przeprowadzonego egzaminu nauczyciel- przewodniczący komisji- sporządza protokół, który zawiera ustaloną ocenę wg  kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 25 Statutu szkoły.

Ocena zachowania:

a)  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić drogą mailową zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

b) Dyrektor szkoły po stwierdzeniu, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

c) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

d) W skład komisji wchodzą:

– nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

– wychowawca oddziału;

– pedagog szkolny lub psycholog.

e)  Komisja kontaktuje się ze sobą zdalnie, np.  przez Skype i w drodze głosowania ustala ocenę zwykłą większością głosów.

f) Komisja zbiera się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

8.Polecamy nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie w pracy zdalnej z bezpiecznych i ogólnie dostępnych materiałów zawartych na platformach: www.epodreczniki.pl; materiałów umieszczanych na stronach internetowych CKE; materiały udostępniane przez publiczną TV i Publiczne Radio; testportal.pl; eDesk; Online Practice; YouTube; aplikacja Discord; Messenger, Skype, aplikacja Classroom; eKreda.pl; Zoom;  quizy Kahoot;

eMATERIAŁY: treści edukacyjne, ćwiczenia i multimedia, zadania interaktywne, krzyżówki, filmiki i audiobooki, wirtualne podróże i eksperymenty (np. wirtualny spacer po Czarnolesie i Colosseum), słownik pojęć, scenariusze lekcji; możliwość edycji materiałów oraz tworzenia nowych autorskich zestawów; dostosowane do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym, co pozwala na korzystanie z emateriałów uczniom w dysfunkcjami; e-zasoby z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo: https://epodreczniki.pl/a/ezasoby/ DDXFxFlqD; języki do wyboru: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski; webmix, itp.

9.Zapewniamy możliwość konsultacji dla rodziców i uczniów z nauczycielami prowadzącymi dane zajęcia. Terminy konsultacji udostępnimy wkrótce.

Pozdrawiam serdecznie

Z poważaniem

Dyrektor szkoły Antoni Ćwikliński