SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI ABSOLWENTÓW ROKU 2020 W KOLEJNYCH LATACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.
Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:
a. nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8. lub
b. przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania, lub
c. egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu unieważniony.
2. Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów w części ustnej dla nich nie przeprowadzano, jeżeli przystąpią do części ustnej egzaminu w kolejnych latach i nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowają świadectwo.
Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości, ale:
a. nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ nie spełnili warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8.
b. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale otrzymali z tego przedmiotu lub tych przedmiotów wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu
lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”)
c. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale ich egzamin z tego przedmiotu lub tych przedmiotów został unieważniony (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację
„W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”), którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części
ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.
3. Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części ustnej egzaminu w zakresie przedmiotów
obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października 2020 r.
W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.
SEKCJA 16. Wyniki egzaminu maturalnego 101
4. Rok 2020 liczy się jako kolejny rok w pięcioletnim okresie, w którym absolwenci z lat ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na takich warunkach, na jakich przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
5. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą – przystępując ponownie do egzaminu maturalnego w kolejnych latach szkolnych – wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu.

źródło: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf