Szczegółowe zasady monitorowania postępów uczniów, weryfikowania wiedzy i umiejętności, określone przez zespoły przedmiotowe ( Załącznik nr 1 )


Zespół nauczycieli języka polskiego

Sposoby monitorowania postępów uczniów w nauce, sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:

 1. Nauczyciele języka polskiego w okresie zdalnego nauczania (25.03.2020 – 10.04.2020) będą realizowali podstawę programową za pomocą rozmaitych komunikatorów i platform, które umożliwiają kontakt z uczniami i wewnątrz katedry, m.in. Skype, WhatsApp, Messenger, Classroom, Edmodo, Zoom oraz klasycznie – drogą mailową;
 2. Nauczyciele przekażą uczniom polecenia, ćwiczenia, zadania, karty pracy do samodzielnego opracowania w domu, które następnie zostaną odesłane i sprawdzone;
 3. Drogą mailową uczniowie mogą przesyłać różne formy wypowiedzi, kierować do polonistów zapytania itp.
 4. Każdy polonista indywidualnie określi formy komunikacji z klasami, które uczy oraz sposób monitorowania postępów ucznia i weryfikacji wiedzy oraz umiejętności (w zależności od posiadanych aktualnie w domu narzędzi pracy);
 5. Nie ulegają zmianie kryteria oceniania, opisane w statucie szkoły;
 6. Każdy polonista w swej pracy będzie wykorzystywał materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna epodreczniki.pl), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowane w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia;
 7. Zwrócimy uwagę na równomierne obciążanie ucznia zajęciami w danym dniu, będziemy różnicować zajęcia i dostosowywać do możliwości psychofizycznych ucznia.

 Zespół nauczycieli języka angielskiego

 Sposoby monitorowania postępów uczniów w nauce, sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:

 1. Testy i kartkówki online, utworzone przy pomocy portalu www.testportal.pl i przeprowadzane online;
 2. Pisemne prace domowe, listy, wypracowania przesyłane na adres e-mail danego nauczyciela;
 3. Odpowiedzi ustne – odpytywanie uczniów przy pomocy platform internetowych (np. wideokonferencji);
 4. Korzystanie z eDesk, Online Practice oraz English Portal (wydawnictwo Pearson) – zarejestrowani na stronie uczniowie wykonują ćwiczenia online, nauczyciel monitoruje poprawność wykonania ćwiczeń;
 5. Wysyłanie uczniom na maila linków do różnorodnych filmów na YouTube, np. z BBC z pytaniami. Uczniowie odsyłają odpowiedzi na pytania na adres e-mail danego nauczyciela.

 

Zespół nauczycieli języków obcych

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia przesłane przez nauczyciela i wysyłają odpowiedzi  nauczycielowi drogą mailową;
 2. Nauczyciel sprawdza i ocenia prace oraz przekazuje  informację zwrotną (w zależności od specyfiki zadania);
 3. Uczniowie wysyłają nauczycielowi rozwiązania ze swoich prywatnych maili, a nie z maili klasowych, wpisując w temacie wiadomości imię i nazwisko oraz klasę. Jeżeli nauczyciel ma takie możliwości  techniczne, kontaktuje się z uczniami przez Skypa.

 

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Nauczyciele będą monitorować postępy uczniów:

 1. Sprawdzanie zadań pisemnych (różnych kart pracy, zestawów maturalnych i innych), które na bieżąco będą im wysyłane;
 2. Rozmowy, konsultacje poprzez aplikację Discord- głównie z maturzystami;
 3. Uczniowie otrzymują zadania, materiały źródłowe, notatki. Zrobione materiały wysyłają; mają też konsultacje przez Messengera;
 4. Podstawy przedsiębiorczości – uczniowie otrzymują prace na maila, dostają również na bieżąco alternatywne sposoby zdobycia ocen za aktywność.

Zespół nauczycieli matematyki

 Sposoby monitorowania postępów uczniów w nauce, sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:

 1. Testy i kartkówki online, utworzone przy pomocy portalu epodręczniki.pl i przeprowadzane online;
 2. Prace domowe przesyłane na adres e-mail danego nauczyciela;
 3. Odpowiedzi ustne przy użyciu platform umożliwiających videokonferencje;
 4. Ćwiczenia online przy użyciu platformy epodręczniki.pl; khanacademy.org i inne – zarejestrowani uczniowie wykonują ćwiczenia do bieżącej lekcji – nauczyciel ma możliwość monitorowania na bieżąco ilu uczniów z danej klasy wykonuje polecone ćwiczenia oraz monitoruje poprawność wykonania;
 5. Wysyłanie uczniom linków do: apletów w geogebrze na geogebra.org, materiałów video na You Tube z zestawem zadań kontrolnych. Uczniowie odsyłają rozwiązania nauczycielowi prowadzącemu.

 

Zespół przedmiotowy nauczycieli historii i wos-u

Zespół przedmiotowy nauczycieli historii i wos- u  będzie monitorować postępy uczniów, weryfikować ich wiedzę i umiejętności poprzez:

 1. Korespondencję mailową – wysyłanie materiałów, kart pracy, zadań, zlecanie projektów, referatów – odpowiedź zwrotna tą samą drogą (to główny sposób komunikacji);
 1. Rozmowy z uczniami oraz sprawdziany przez aplikacje Skype, Classroom, prowadzenie zajęć przez aplikację „Classroom”.

 

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

 1. Realizowanie zajęć z edukacji zdrowotnej w kl.1 – uczniowie przesyłają przygotowane przez siebie prezentacje na adresy swoich nauczycieli wf-u, którzy je oceniają i rozsyłają do zapoznania się przez uczniów danej klasy;
 2. Uczniowie poszczególnych klas będą mieli przeprowadzone testy  ze znajomości przepisów dyscyplin i gier zespołowych, otrzymają za to ocenę;
 3. Uczniowie na bieżąco przesyłane są linki do różnego rodzaju ćwiczeń i zajęć ruchowych;
 4. Klasy mają zadane przez nauczyciela zadanie ruchowe, które muszą wykonać na jak najwyższym poziomie, np. tzw. „deska” i po określonym przez nauczyciela czasie podać swój wynik, nauczyciel monitoruje postępy ucznia poprzez kontakt mailowy;
 5. Z racji niemożności przeprowadzania lekcji np. z gier zespołowych,  przesyłane będą linki do oglądania meczy i innych zawodów sportowych.

Monitorowanie i ocenianie pracy uczniów – nauczyciele fizyki, informatyki

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Sposób kontaktu z nauczycielem

Formy pracy zdalnej z uczniem

Monitorowanie i ocenianie pracy uczniów

informatyka

Zbigniew Jabłoński

Anna Zdunko

e-mail, telefon komórkowy

podręcznik, oprogramowanie (Power Point, Excel, Access, C++) indywidualna praca ucznia

zadania informatyczne – podręcznik, własne nauczyciela,

zadania maturalne – problemy konsultowane przez e-maila,

zadania sprawdzające wiedzę wysłane na e-maila do oceny

fizyka

Zbigniew Jabłoński

Anna Zdunko

e-mail

podręcznik, karta pracy, indywidualna praca ucznia

zadania – podręcznik, karta pracy, problemy konsultowane przez e-maila

test sprawdzający wiedzę, zadania podlegające ocenie wysłane pocztą elektroniczną do nauczyciela