Szkolny Konkurs „Młode Talenty”

Regulamin konkursu:
 1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Koordynatorem konkursu jest Anna Zaremba.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas I-III V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.
 3. Cele konkursu:
 • popularyzowanie sportu ,
 • zachęcenie uczniów do uprawiania sportu,
 • rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych,
 • doskonalenie umiejętności prozdrowotnych i sportowych,
 • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.
 1. Uczestnik konkursu przesyła krótkie nagranie (max 2,5 do 3 minut). Powinno ono zawierać materiał dotyczący ucznia, który we własnym zakresie bądź w klubie sportowym uprawia dyscyplinę sportową, będącą jego pasją.
 2. Każdy z autorów może dostarczyć swoje nagranie na adres email: annazarembavlo@gmail.com z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą szkoły. Do tego uczstnik dołącza oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nagranego filmu promującego ucznia  oraz zgodę opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.  Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Anny Zaremby pod nr tel.  512-563-403.
 3. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.
 4. Technika nagrania filmu promującego jest dowolna, jednakże film nie może zawierać drastycznych scen.
 5. Prace należy dostarczać od 14 grudnia 2020r. do 25 stycznia 2021 roku.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w pierwszych dniach lutego 2021 r. (termin może ulec zmianie).
 7. Oceny filmów dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne, przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 8. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). Tę informację należy zaznaczyć w oświadczeniu.

Życzymy powodzenia!

Przewodniczący jury-Anna Zaremba oraz członkowie -Karolina Grzybko,  Zdzisław Gubała.

oświadczenie