WAŻNE!!! Procedury konsultacji indywidualnych i grupowych dla absolwentów i uczniów klas I-II V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

 1. Konsultacje odbywają się jedynie w terminach wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia zgodnie z opublikowanym na stronie internetowej szkoły harmonogramem konsultacji.
 2. Absolwenci i uczniowie bezwzględnie muszą zapoznać się z procedurami uczestniczenia w konsultacjach na terenie szkoły i muszą je bezwzględnie stosować.
 3. Absolwent/uczeń obowiązkowo na 1 godzinę przed zaplanowanymi konsultacjami telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość potwierdza nauczycielowi chęć udziału w konsultacjach. Brak potwierdzenia udziału będzie skutkował odwołaniem konsultacji.
 4. Nauczyciel prowadzący konsultacje w szkole zgodnie z harmonogramem konsultacji na początku zajęć sprawdza listę obecności, odbiera od uczestników ustne potwierdzenie zapoznania się z obowiązującymi procedurami konsultacji. Listę obecności przesyła niezwłocznie do sekretariatu szkoły.
l.p.
Imię i nazwisko absolwenta/ucznia
klasa
Termin konsultacji
Potwierdzenie obecności
Potwierdzenie zapoznania się z procedurami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….
                                                                                   podpis
 
 1. Absolwenci/uczniowie na konsultacje wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem, pojedynczo z zachowaniem 2 m dystansu społecznego od innych osób, który zachowują przez cały okres pobytu w szkole w każdym miejscu przebywania.
 2. Absolwenci/uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników szkoły, dotyczących poruszania się po terenie szkoły i stosowania środków dezynfekujących, higienicznych i ochrony osobistej.
 3. Do szkoły mogą wejść tylko zdrowi absolwenci/uczniowie, bez objawów zakażenia.
 4. W konsultacjach nie może uczestniczyć absolwent/uczeń, który przebywa w domu z osobą chorą, będącą na kwarantannie lub izolowaną.
 5. Absolwenci/uczniowie przez cały czas przebywają na terenie szkoły w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych, nie witają się, unikają dotykania oczu, nosa i ust. Absolwenci/uczniowie bez ww. środków ochrony osobistej nie będą uczestniczyć w konsultacjach.
 6. Absolwenci/uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych natychmiast po wejściu myją ręce. Dezynfekcji rąk dokonują także przed wejściem do sali zajęć i w razie potrzeby w sali podczas zajęć. Pojemniki ze środkami do dezynfekcji rąk znajdują się przy każdym wejściu do szkoły, w sanitariatach, przy wejściu do sal.
 7. Absolwenci/uczniowie wychodzą ze szkoły tym samym ciągiem komunikacyjnym, którym wchodzili do sal lekcyjnych wg schematu:
– do sal lekcyjnych znajdujących się na parterze- wejście boczne od strony ul. Wrocławskiej;
– do sal lekcyjnych znajdujących się na I piętrze -wejście od strony sali gimnastycznej;
– do sal lekcyjnych znajdujących się na II piętrze- wejście główne.
 1. Absolwenci/uczniowie nie mogą swobodne przemieszczać się po szkole, nie mogą gromadzić się w jednym miejscu; korzystają tylko z wyznaczonego ciągu komunikacyjnego oraz z toalet znajdujących się na tym samym poziomie, co sala lekcyjna, w której przebywają na konsultacjach.
 2. Podczas konsultacji absolwenci/ uczniowie przebywają w wyznaczonej sali. Mogą ją opuszczać tylko w uzasadnionych przypadkach, zachowując wymogi bezpieczeństwa.
 3. Drzwi do sali lekcyjnej i okna w sali są w miarę możności otwarte.
 4. W jednej sali lekcyjnej może przebywać najwyżej 12 osób. Absolwenci/uczniowie zajmują wyznaczone stoliki, tak, aby odległość między stolikami wynosiła min. 1,5 m.
 5. Absolwenci/uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników, książek, przyborów. Nie mogą sobie tych rzeczy pożyczać. Nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów.
 6. Nauczyciela i absolwenta/ucznia biorącego udział w konsultacjach obowiązuje dystans społeczny min. 2 m.
 7. Salę, w której odbywają się konsultacje należy wietrzyć co 45 min oraz przed i po zajęciach.
 8. Absolwenci/uczniowie starają się nie dotykać poręczy, klamek, sprzętów.
 9. Absolwenci/uczniowie często myją ręce, zachowują higienę dróg oddechowych ( kaszlu, kichania), wszelkie nieczystości wyrzucają natychmiast do kosza.
 10. Absolwenci/uczniowie, w razie wystąpienia u nich objawów chorobowych po odbytych konsultacjach, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną- tel.  698 145 904, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie zakażenia obowiązkowo należy poinformować również szkołę.
 
Procedura na wypadek zakażenia koronawirusem
 1. Nauczyciel prowadzący konsultacje w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy. Musi pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną– tel.  698 145 904, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. O braku możliwości prowadzenia konsultacji z powodu wskazanego w pkt. 1 nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela prowadzącego konsultacje niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor szkoły niezwłocznie odsuwa go od pracy i przerywa konsultacje.
Dyrektor powiadamia o powyższym zdarzeniu właściwą miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną.
Pracownicy szkoły mają obowiązek stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przez właściwą miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną.
Obszar, w którym poruszał się nauczyciel, poddaje się  gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Dyrektor szkoły wyznaczył salę nr 1 jako pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować nauczyciela w przypadku stwierdzenia u niego objawów chorobowych.
 2. Powyższą procedurę należy odpowiednio stosować w stosunku do absolwenta/ucznia, u którego stwierdzono objawy chorobowe podczas konsultacji.