ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi/dostawy na olej opałowy/roboty budowlanej* o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych zgodnie z artykułem 4 pkt 8.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 25000 tys. litrów, na sezon grzewczy 2015/2016.
 2. Wymagane dokumenty:
 3. koncesję, zezwolenia lub licencję
 4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnych do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert,
  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. dokument potwierdzający, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert;
 2. dokument potwierdzający iż, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 4. Inne dokumenty:
 5. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 6. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią przedstawioną w załączniku nr 2;
 7. kopię aktualnej licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu rzeczy, jeżeli
  w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 8. wykonawca ma dostarczyć – wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru –   załącznik nr 1;
 9. świadectwo jakości dostarczanego oleju podpisany przez wykonawcę;
 10. podpisany przez wykonawcę wzór umowy załącznik nr 3;
 11. kalkulacja cenowa ceny jednostkowej brutto – załącznik nr 4.
 12. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.11.2015r. do dnia 31.10.2016r.
 13. Kryteria wyboru: cena.
 14. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
  do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 15. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w V Liceum Ogólnokształcącym
  Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Modowa 5, w pokoju nr 15 (sekretariat) do dnia 22.09.2015r. do godziny 11.30.
 16. Osobą do kontaktu z oferentami jest Agnieszka Jaroszewicz, pok. nr 9 (administracja),
  85-661-56-68.
 17. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i przedstawi najkorzystniejszą ofertą
  w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu.
 18. Zamawiający powiadomi oferentów przez ogłoszenie na stronie internetowej V LO
  o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 19. W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo unieważnić prowadzone zapytanie ofertowe na każdym jego etapie.

 

Załącznik nr 1

Załznik nr 2

Załącznik nr 3 UMOWA

Załącznik nr 4

 

 Białystok 08.09.2015