ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.

Zamawiający: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

tel. 085-661-56-68 (wew. 14)

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na.:

„wykonanie dostawy oleju opałowego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000zł”

Rodzaj zamówienia:  (usługa/dostawa/robota budowlana*)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30000 tys. litrów,

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: na sezon grzewczy 2021/2022

 

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego w V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok.

 

 1. Zawartość oferty. Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
 1. koncesję, zezwolenia lub licencję
 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnych do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o przepisy ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert.
 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. dokument potwierdzający, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert;
 2. dokument potwierdzający iż, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

Inne dokumenty:

 1. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 2. kopię aktualnej licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu rzeczy, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 3. wykonawca ma dostarczyć – wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru –   załącznik nr 1;
 4. świadectwo jakości dostarczanego oleju podpisany przez wykonawcę;
 5. podpisany przez wykonawcę wzór umowy załącznik nr 3;

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertą w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

– Najniższej ceny – Cena – 90%.

– Inne kryteria oceny ofert – …………………………….. – 10%

 1. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku – „Formularz ofertowy”. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 04.10.2021r., do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego tj. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.10.2021r. o godz. 11.10 w siedzibie  zamawiającego.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo unieważnić prowadzone zapytanie ofertowe na każdym jego etapie.

 

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie umieszczona na stronie internetowej placówki bądź wywieszona w widocznym miejscu na jej terenie.

 

W załączeniu do zapytania ofertowego:

 1. Wzór druku „Formularz ofertowy”-  formularz-ofertowy
 2. Wzór druku „Kalkulacja cenowa”  –  kalkulacja-cenowa
 3. Wzór druku „Umowy”  – Umowa

 

 

…………………………………………………….

       Data i podpis osoby przygotowującej


Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”

 

Nr sprawy: 1/2021

 

 

               pieczęć wykonawcy

 

Formularz ofertowy

                    

 

(Pełna nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

w …………………………………………………………  kod  ………….-…………………….

 1. ……………………………………………………….. nr …………………………………

REGON ……………………………………………….  NIP  …………………………………

Tel./fax.   …………………….…………….

e-mail: ………………………..……………

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

Za cenę 1 litra oleju

 • w kwocie netto złotych: ………………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..

 • w kwocie brutto złotych: ………………………………………

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….

– w tym podatek VAT w wysokości ……. %, to jest w kwocie złotych: …………………………

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….

W terminie do ………………………………………

 

 1. Oświadczamy, że:
 • jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 • posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.
 • cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

 

 

 

 

 

 

_____________________                                          _________________________________

data                                                                                 podpis wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”

 

Nr sprawy: 1/2021

 

 

   pieczęć wykonawcy

 

KALKULACJA CENOWA

Cena jednostkowa brutto oleju opałowego

 

Podstawą kalkulacji jest cena jednostkowa ( 1 litra) netto oleju rafinerii na dzień ……….., która wynosiła………….

 

Cena jednostkowa netto rafinerii             …………………………..

Marża/Upust                                              …………………………..

Cena po upuście                                         …………………………..

Podatek VAT 23% –                                    …………………………..

Cena jednostkowa brutto                          …………………………..

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………..

         Podpis Wykonawcy

 

 

 

 

Uwaga – Podawane kwoty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”

 

Nr sprawy: 1/2021

 

 

   pieczęć wykonawcy

 

 

UMOWA DOSTAWY Nr 1/ 2021/LO5

 

Zawarta dnia ……………………  pomiędzy

V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5

reprezentowanym przez:

 

 1. Pana mgr Antoniego Ćwiklińskiego – Dyrektora Szkoły,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez

 1. …………………………

2.…………………………
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”, o następującej treści:

 

 • 1
 1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego do siedziby Zamawiającego.
 2. Maksymalna ilość oleju, którą Zamawiający zakupi, wynosi około 30 000 litrów. Ilość ta może ulec zmniejszeniu, a ewentualne zmiany ilości będą uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w trakcie obowiązywania umowy.

 

 • 2

Poszczególne dostawy oleju opałowego będą realizowane w terminie ………dni od daty telefonicznie złożonego zamówienia , w ilości określonej przez Zamawiającego.

 

 • 3

Cena brutto 1 litra oleju w dniu podpisania umowy wynosi  …………  zł.

 

 • 4
 1. Do każdej faktury Dostawca dołącza kalkulację cenową wg załącznika nr 2.
 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny, o której mowa w § 3, tylko w przypadku zmiany ceny oleju przez producenta lub zmiany stawki podatku VAT.

 

 • 5

Zapłata za dostarczony olej regulowana będzie przelewem na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze w terminie  30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

 

 • 6

W przypadku gdy dostawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z warunkami umowy, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy.

 

 • 7

Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.11.2021r. do dnia 31.10.2022r.

 

 • 8

Wszelkie zamiany niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian cen, o których mowa w
§ 4, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 9

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 10

Ewentualne spory z tytułu umowy będzie rozstrzygał właściwy sąd w Białymstoku.

 

 • 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     DOSTAWCA: