Zapytanie ofertowe!

 • Post author:
 • Post category:Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

 

Zamawiający: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

tel. 085-661-56-68 (wew. 14)

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na.:

„wykonanie dostawy oleju opałowego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000zł”

Rodzaj zamówienia:  (usługa/dostawa/robota budowlana*)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 21000 tys. litrów,

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: na sezon grzewczy 2022/2023

 

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego w V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok.

 

 1. Zawartość oferty. Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
 1. koncesję, zezwolenia lub licencję
 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnych do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o przepisy ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert.
 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. dokument potwierdzający, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert;
 2. dokument potwierdzający iż, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

Inne dokumenty:

 1. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 2. kopię aktualnej licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu rzeczy, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 3. wykonawca ma dostarczyć – wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru –   załącznik nr 1;
 4. świadectwo jakości dostarczanego oleju podpisany przez wykonawcę;
 5. podpisany przez wykonawcę wzór umowy załącznik nr 3;

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertą w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

– Najniższej ceny – Cena – 90%.

– Inne kryteria oceny ofert – …………………………….. – 10%

 1. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku – „Formularz ofertowy”. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 26.10.2022r., do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego tj. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.10.2022. o godz. 11.10 w siedzibie  zamawiającego.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo unieważnić prowadzone zapytanie ofertowe na każdym jego etapie.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie umieszczona na stronie internetowej placówki bądź wywieszona w widocznym miejscu na jej terenie.

W załączeniu do zapytania ofertowego:

 1.  Wzór druku „Formularz ofertowy”
 2. Wzór druku „Kalkulacja cenowa”
 3. Wzór druku „Umowa dostawy”