1. Komunikat dyrektora szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły z 27 stycznia 2022 r.

2. Organizacja Pracy V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

Organizacja pracy

3. Oświadczenia rodziców o dostępności internetu

1. Wzór oświadczenia (indywidualne i zbiorówka) –

Zał. nr 1a – Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez dziecko dostępu do internetu

Zał. 1b – zbiorówka

 

4. Regulamin Ochrony Danych Przy Edukacji Zdalnej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

Zał. nr 2

5. Katalog źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zdalnych zajęć, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele

Zał. nr 3

6. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych

Zał. nr 4

7. Harmonogram konsultacji z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych, z pedagogiem i psychologiem, dyrekcją szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Zał. nr 5

8. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach podczas zdalnego nauczania

Zał. nr 6

9. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

Zał. nr 7

10. Sposób zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – oświadczenie pracownika

Zał. nr 8

11. Harmonogram konsultacji dla maturzystów

Zał. nr 9

12. Użyteczne linki do samodzielnej nauki

Linki do samodzielnej nauki

13. Cyberprzemoc. Poradnik dla Rodziców

Cyberprzemoc