Deklaracja dostępności

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona nie posiada wersji tekstowej pozbawionej grafik,
 • materiały video nie posiadają audiodeskrypcji, napisów bądź tłumacza języka migowego,
 • część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada alternatywnego opisu,
 • pliki pdf nie posiadają wersji edytowalnej – osoby publikujące starają się ograniczyć ilość załączników do niezbędnego minimum, a wszystkie treści publikować bezpośrednio na stronie,
 • załączniki udostępnione na stronie nie są prawidłowo odczytywane przez programy wspierające osoby niewidome
 • niektóre podstrony mogą zawierać błędną strukturę nagłówków
 • część odnośników powoduje otwarcie strony w nowym oknie.


Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020r.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przez 23 września 2018 r.
 • mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Oleszczuk.
 • E-mail: sekretariat@vlo.bialystok.pl
 • Telefon: 85 661 53 62 wew.24

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Główne wejście do budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku usytuowane jest od  ul. Miodowej. Wejście jest zadaszone prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet.

W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. Placówka jest budynkiem dwukondygnacyjnym nie ma wind ani podjazdów, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.

Na terenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content