Nauka zdalna

1. Komunikat dyrektora szkoły

załącznik 1

2. Organizacja Pracy V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

organizacja pracy

3. Regulamin Ochrony Danych Przy Edukacji Zdalnej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

załącznik 2 

4. Katalog źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zdalnych zajęć, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele

załącznik 4

5. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych

załącznik 5

6. Harmonogram konsultacji z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych, z pedagogiem i psychologiem, dyrekcją szkoły w roku szkolnym 2020/2021

załącznik 6

7. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach podczas zdalnego nauczania

załącznik 7

8. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

załącznik 8

9. Harmonogram konsultacji dla maturzystów

konsultacje dla uczniów klas maturalnych

10. Użyteczne linki do samodzielnej nauki

użyteczne linki do samodzielnej nauki

11. Cyberprzemoc. Poradnik dla Rodziców

Cyberprzemoc

Powrót