REKRUTACJA

1. Kwestionariusz należy złożyć do 27 maja 2015 r. do godz. 11.30 do Pani Beaty Kardasz 2. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 3 czerwca 2015 r. do Pani Beaty Kardasz a) portfolio: dokumenty (+ opis) potwierdzające aktywność na rzecz środowiska, potrzebujących, wolontariat, na rynku pracy, w obszarze edukacji, działania w projektach, pasje służące samorozwojowi; b) […]

Czytaj Więcej

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY – WARSZTATY- czerwiec – lipiec

grupowe warsztaty z poradnictwa zawodowego (7 h) Tematyka: – rynek pracy w Polsce i UE, tendencje zmian na rynku pracy, zawody przyszłości, – aktywne metody poruszania się po rynku pracy, – zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, – samozatrudnienie na rynku pracy.

Czytaj Więcej

MOJE PREDYSPOZYCJE – COACHING- lipiec – październik

Indywidualne wspierany przez coacha będzie: – analizował swoje predyspozycje osobowościowe do wykonywania zawodu, – wiązał zainteresowania, zdolności, umiejętności z możliwością zatrudnienia, – wzmacniał mocne strony i pracował nad słabymi stronami, – kształtował postawy przedsiębiorcze i inicjatywne w środowisku lokalnym, – wzmacniał motywację do dalszej nauki i podejmowania aktywnych działań w celu własnego rozwoju, – planował […]

Czytaj Więcej

STAŻE ZAWODOWE – sierpień (70 h, 2-3 tygodnie)

Mentor grupy, po konsultacjach z wychowawcą, coachem oraz samym uczniem, pomoże uczniowi wybrać najlepsze dla niego miejsce stażu. Mentor będzie odpowiedzialny za nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami, podpisanie umów stażowych, wyznaczenie opiekuna stażysty, przygotowanie zakresu obowiązków, stworzenie indywidualnego szczegółowego programu stażu, uwzględniającego potrzeby, oczekiwania i możliwości ucznia, zakres zadań, rodzaje umiejętności, jakie nabędzie uczestnik. Opiekun […]

Czytaj Więcej

WIZYTY STUDYJNE- sierpień – październik

Każdy uczeń będzie uczestniczył w 5 wizytach studyjnych. Do działania będą zaangażowani nauczyciele wspierający, którzy pomogą uczniom w wyborze miejsc, organizowaniu wizyt. Zostanie stworzenia bazy pracodawców, którzy gotowi będą przyjmować innych uczniów na kolejne wizyty i krótkookresowe praktyki w przyszłości (w ramach spółdzielni uczniowskiej). Celem wizyt studyjnych jest poszerzenie wiedzy o zawodach i możliwościach pracy […]

Czytaj Więcej